Založ si blog

Raj v strednej Európe (1939 – 1944)

„Sociálne výhodné postavenie slovenských Židov v spoločenskom živote a dištancovanie sa Židov od príslušnosti k slovenskému etniku, vyvolali antisemitizmus na Slovensku, ktorý sa ostro prejavil pri sociálnych nepokojoch roku 1918. Rasové zásady nacistov boli v pomníchovských rokoch vítanou príležitosťou pre radikálne živly v HSĽS vyrovnať sa s problémami Židov na Slovensku a s určitými výhradami sa k tomu prikláňalo i konzervatívne krídlo ľudákov, ktoré zastávalo požiadavku umierneného riešenia židovského problému na báze proporcionality. K tomuto umiernenému krídlu patril i Tiso, ktorý hneď po prevzatí politickej moci po uzákonení autonómie Slovenska (6. októbra 1938) avizoval riešenie tohto problému a súčasne krotil agresívne protižidovské prejavy radikálov. Už krátko po vyhlásení Slovenského štátu (14. marca 1939) vyšlo nariadenie č. 63/39 Sl. z., ktoré riešilo židovskú otázku na náboženskom podklade proporcionálnosti. Účasť židov v hospodárskom živote sa riešila arizáciami tak, že arizátor prevzal 51% základných prostriedkov a zásob podľa inventúry a zistenú hodnotu mal splácať zo zisku. Pôvodnému vlastníkovi zostala účasť 49% a v podniku zostal. Umiernený obsah tohto riešenia napádali radikálne zložky, najmä HG na čele s Alexandrom Machom a predsedom vlády Vojtechom Tukom a slovenskí Nemci. Tieto skupiny dosiahli, že Hitler pozval Tisu do Salzburgu v júli 1940. Na priamy diktát Hitlera bol donútený odovzdať politickú moc predsedovi vlády Tukovi a tento diktát znamenal radikálnu zmenu v riešení postavenia Židov na Slovensku. Už dva mesiace po Salzburgu si Tuka 3. septembra 1940 vynútil v sneme zmocňovací zákon č. 210/40 Sl. z. Na jeho základe bola vláda, teda Tuka, oprávnený riešiť židovskú otázku vládnym nariadením. Potom si už Tuka mohol zabezpečiť vydanie nariadenia č. 198/41 Sl. z., z 9. septembra 1941, onen odiózny „židovský kódex“, ktorý úplne recipoval nacistické norimberské zákony a znamenal úplné vyradenie Židov zo spoločenského života, zbavenie základných občianskych práv a majetku…“

Rašla, J. – Žabkay, E.: Proces s dr. Jozefom Tisom. Spomienky obžalobcu Antona Rašlu a obhajcu Ernesta Žabkayho.

Bratislava: Tatrapress, 1990. s. 116-117.

ISBN 80-85260-03-4

Kto bol v skutočnosti Tuka Béla (Wikipedia, odporúčam kliknúť a prečítať si pre porovnanie s nasledovným textom)?

„Maďarské historické dokumenty len veľmi zriedka spomínajú jednu skutočnost. Béla Tuka pred začiatkom svojej učiteľskej kariéry pracoval 5 rokov na budapeštianskom štátnom policajnom oddelení kriminálnych činov. Na základe tu nadobudnutých skúseností sa mu darilo dlhé roky unikať. Československá polícia ho nedokázala usvedčit z posluhovania maďarským orgánom. Ale podnikli všetko. Použili aj najmodernejšiu techniku v tom čase, odpočúvacie mikrofóny umiestnili v jeho kancelárii, v noci prehľadali jeho dokumenty, sledovali jeho sekretárku, všetko zbytočne.“

Angyal Béla: Ochrana záujmov a sebaorganizovania sa

Bánovce nad Bebravou, Dunajská Streda:  Expressprint , 2002. s. 54

ISBN 80-8062-117-9

Dostupné online (v maďarskom jazyku)

Podľa autora bol Tuka Béla v službách maďarskej vlády pravdepodobne už od roku 1919.

V roku 1918 vyšla na Kráľovskej univerzite Sv. Alžbety v Bratislave brožúra s názvom Pro Hungaria, v ktorej predslove bolo napísané nasledovné, citujem:

„Magyarország soha nem fog megbékélni az ország megcsonkításával.“

„Maďarsko sa nikdy nezmieri so zmrzačením krajiny.“

Pod predslovom v tejto brožúre nechýba podpis Tuka Bélu.

K demagógii Ivana Kamenca treba poznamenať, že maďarské ministerstvo zahraničných vecí resp. jeho zamestnanci takmer na každú správu obdržanú od Tuka Bélu rukou dopisovali meno autora, zdroj informácie, čiže Tuku.

V roku 1923 vyplávali na povrch informácie z mimoriadneho sčítania ľudu na Slovensku (1919) o tom, že Tuka Béla pri otázke dopytujúcej sa na národnosť vyplnil národnosť maďarskú.

Poznámka: ďalší dôvod nedôverovať vláde a pravdivo vyplniť formulár v nasledovnom sčítaní ľudu (2011). Všetko čo napíšete môže byť použité proti Vám. Dokonca aj sadzby daní je možné upravovať cháp zvyšovať na základe informácií zo sčítania ľudu. A čo myslíte odkiaľ mali nacisti tak dobré informácie o tom, že kto je a kto nie je Žid (žid)?

Tuka Slovensko poškodil, no napriek tomu sme boli rajom v strednej Európe.

„Keď som prezidentský apartmán opúšťal, bola už noc. No v neutrálnej Bratislave bola noc normálna. Žiadne výpadky prúdu, Ako šťastne som sa cítil kráčajúc, i keď v chladnom daždi, cez dobre osvetlené ulice s vysvietenými výkladmi a pohľadom na ľudí, večerajúcich či zabávajúcich sa v reštauráciách a kaviarňach! Keď ich na chvíľu stratíte, naučíte sa ceniť si i tie najjednoduchšie výdobytky pokoja, aj keď zjavný pokoj môže zakrývať železnú represiu.“

Lothrop Stoddard: Into the Darkness, 1940

kapitola VI. VIENNA AND BRATISLAVA

Dostupné online (anglicky)

Celá časť pojednávajúca o Slovensku a o návšteve Stoddarda u prezidenta Dr. Jozefa Tisa je v slovenčine dostupná tu.

„Kde-kto počúva londýnsky a moskovský rozhlas. Voľný nákup bez obmedzenia – a všetko na trhu. A ten operetný ansámbel na čele!“

Vladimír Žikeš: Nech si Slováci majú vlastný štát, radil Benešovi Kavárnik

Denník Pravda 12.02.2011, dostupné online

27. Aká bola vtedy na Slovensku životná úroveň?

Rozličné odpovede:

„Technizácia krajiny bola podpriemerná, ale v zásobovaní potravinami to bolo omnoho lepšie ako na území Ríše. Dá sa povedať, že Slovensko v 44-om bolo rajom v strednej Európe.“

„Životný štandart bol výnimočne vysoký, omnoho lepší než v Ríši. Bol tu dostatok cigariet, ovocia, vajec, múky a mlieka, bolo tam toho toľko, koľko len hrdlo ráčilo. Tá krajina sa nám javila ako raj, plný mlieka a medu.“

„Celková životná úroveň bola na Slovensku nižšia než v priemyselných Čechách [1],Slovensko bolo totiž jednoduché. Ale v zásobovaní potravinami bolo na tom omnoho lepšie než okolité krajiny. Prakticky všetko sa dalo voľne kúpiť. [2] Nešlo tu len o potraviny, jednalo sa napríklad o takú komoditu, akou boli náramkové hodinky.“

[1] Bývalí príslušníci pluku Schill vo svojich výpovediach často porovnávajú mentalitu a životnú úroveň občanov Protektorátu a Slovákov, takisto hodnotia vzťahy Slováci – Nemci a Česi – Nemci. Je to spôsobené zrejme tým, že Schill bol formovaný z jednotiek nachádzajúcich sa už nejaký čas v Protektoráte a jej členovia tak mali čas v Protektoráte, rovnako aj počas ťaženia na Slovensku, pozorovať mentalitu, pomery a život obyvateľov oboch krajín.

[2] Toto „rozplývanie sa“ nad hojnosťou základných potravín na Slovensku a uvádzanie možnosti voľného nákupu potravín vychádzalo z toho, že v Tretej Ríši a na územiach ňou spravovaných sa pomaly začalo prechádzať na lístkový, resp. prídelový systém, ktorý vždy signalizoval problémy produkciou, zásobovaním a prerozdeľovaním tovaru. Z iných zdrojov je známe, že na Slovensko v roku 1944 „radi“ chodili na služobné cesty nemeckí dôstojníci v zázemii, aby si prilepšili lacnými a pestrými potravinami zo Slovenska, dokonca sú zaznamenané prípady, keď zahraniční agenti GESTAP-a po splnení služobných povinností na Slovensku, vyvážali pre svoju potrebu väčšie množstvo produktov von z územia Slovenskej republiky.“

Wolfgang Venohr: 36 otázok o poľnom ťažení na Slovensku

Dostupné online

„A. Hospodárstvo a sociálna otázka….

Dnes je na Slovensku pomerne dosť tovaru, zásobovanie funguje vcelku dobre, oproti tým územiam (Čechy, Maďarsko, Nemecko, Poľsko) je na Slovensku najlepšie, a to tak čo do výšky reálnych miezd, ako aj čo do možnosti zakúpenia tovaru.

Platy zamestnancov a robotníkov sa mnohokrát zvyšovali, závody majú rôzne zásobovacie výhody, o nedostatku základných tovarov pre konzum nemôže byť ani reči. Slovenská koruna je v obchodnej Európe najlepšou menou, doma má predbežne plnú dôveru, ľudia ukladajú ešte peniaze, nie je tu útek k naturálnym obchodom, aký pozorovať v okolí, nábehy k inflácii sú vyvolané skôr nemeckým nátlakom v hospodárstve než domácimi, ceny spotrebných tovarov na čiernom trhu sú 1-5 násobok úradnej ceny, často držia i pri cene úradnej, kým napr. v Čechách dostupujú až 100-200 násobku. Ťažkosti robia nemecké požiadavky, v dôsledku ktorých Nemecko dnes dlhuje Slovensku 6 miliárd Ks. Zo Slovenska sa pašujú a súkromne vyvážajú potraviny, cigarety, liehoviny, textílie a pod. do Čiech, Nemecka a inde. Slovenský priemysel sa počas určitej konjunktúry, ktorú mal za tejto vojny, veľmi zmodernizoval, do zariadení sa investovalo asi 2 miliardy Ks (behom 2 rokov), čo je na Slovensku veľká suma. Pomer slovenskej koruny k českej je úradne 1:1,65 v prospech českej K, v skutočnosti (na čiernom trhu, burze a pod.) reálna sila je asi 1:7 až 1:10 v prospech koruny slovenskej. Mena českej koruny je úplne zruinovaná, mena slovenskej koruny sa pomerne drží. Nemecká marka je bezcenný papier, hoci jej kurz je 11,65 Ks, kupuje sa načierno po 1-2 Ks. Pengó po okupácii Maďarska neobyčajne kleslo.

… Vcelku možno povedať podľa 6-ročných skúseností, že Slovensko je schopné hospodársky a finančne samostatne existovať, samo sa vie vydržať a má dnes aj potrebné sily (i technické) i výrobné predpoklady ku konkurencii medzinárodnej…“

Stanovisko 5. ilegálneho vedenia KSS k situácii na Slovensku po 14.4.1939

Autorom bol Gustáv Husák

Dostupné online

„You cannot teach a man anything; you can only help him discover it in himself.”

Galileo Galilei

Politici napomáhajú nelegálnej imigrácii, porušujú zvláštnu smernicu EU!

19.06.2015

32002L0090 Úradný vestník L 328 , 05/12/2002 S. 0017 – 0018 Smernica Rady z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku (2002/90/ES)

2. pilier a problém demografie

23.05.2015

Hovorím Vám, slovenskí analytici, politici a niektoré médiá mi nahnali strach po tom ako prišla Sociálna poisťovňa s novým letákom o 2. pilieri. Začínam sa báť môjho dôchodkového veku viac ako príchodu mimozemšťanov :D. Niet divu. Ako na Slovensku, tak aj vo svete sa zastaví technologický pokrok a na môj dôchodok nebude mať kto drieť. O 30 rokov nás bude menej a bude [...]

Nikdy som si nemyslel, že napíšem tento článok

15.06.2013

Viete či neviete, veríte, alebo nie, ale poznáme sa už niekoľko piatkov, tak ste si zrejme všimli, že ja byrokratov a hlavne časť z nich titulujúcich sa honorom politici príliš nemusím. Toto mám spoločné s takmer všetkými snáď len na jednu výnimku. Niektorí z vás nemusia modrých, niektorí oranžových, niektorí červených, iní bordových, či zelených. Ja [...]

koláž, fotky, mReportér

Zábery na búrkové divadlo spojené so supercelou zachytili na Horehroní. Pozrite si, ako to celé vyzeralo

13.07.2024 05:00

Toto sú najlepšie videá týždňa, ktoré zachytili naši mReportéri.

SR Hudba Pohoda festival druhý deň TNX

Pohodu zasiahla smršť. Vietor zvalil veľký stan, ošetrili viacero zranených. Festival napokon predčasne ukončili

12.07.2024 19:02, aktualizované: 13.07.2024 00:25

Na festivale v Trenčíne spadol počas intenzívnej búrky veľký stan, zasahovali tam všetky záchranné zložky.

Lučenec, kúpalisko

Hygienickým požiadavkám na kúpanie nevyhoveli 4 vodné plochy a jedno kúpalisko

12.07.2024 17:17

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli vzorky odobraté v piatich prírodných vodných plochách.

nina polakova portret

Šimkovičovej sa nepáči, že Drlička odvolal šéfku baletu bez jej vedomia a žiada vysvetlenie

12.07.2024 16:03

Poláková ako jedna z mála v roku 2022, po odvolaní Mateja Drličku z postu generálneho riaditeľa, neodstúpila zo svojej funkcie.

krija

For all we ought to have thought... Za všetko na čo myslieť sme mali... and have not thought, a nemysleli, all we ought to have said... všetko, čo sme mali povedať... and have not said, a nepovedali, all we ought to have done... všetko, čo sme mali urobiť... and have not done... a neurobili...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 1076632x
Priemerná čítanosť článkov: 5008x

Autor blogu

Odkazy