Založ si blog

Rozpredali Slovensko, urobia to znova!

Už som toho na tému privatizácia povedal a napísal mnoho. Tak otvorím môj šlabikár a nechám hovoriť za mňa iných. Názor si môže ako vždy urobiť každý sám, keď sa oň s nami v diskusii podelí, budem iba rád.

Fico to vedel

Zákon o neprivatizovaní strategických podnikov navrhuje aj SDK

Skupina poslancov SDK pripravila návrh na prijatie ústavného zákona o zabezpečení záujmov štátu v strategických podnikoch a akciových spoločnostiach. Ako uviedol na dnešnej tlačovej besede člen SDK Viliam Vaškovič tento zákon by umožnil, aby podniky nestratili pri navyšovaní základného imania vplyv štátu. Návrh ústavného zákona sa týka nasledovných podnikov : Západoslovenské energetické závody, š.p. Bratislava, Stredoslovenské energetické závody, š.p. Žilina, Východoslovenské energetické závody , š.p. Košice, Slovenský plynárenský priemysel, Železničná dopravná cesta, Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce, Lesný fond v správe štátnych podnikov. Predmetom privatizácie podľa tohto návrhu nemôžu byť akcie Transpetrolu a.s., Slovenských elektrární a.s., Slovenskej sporiteľne a.s. a Slovenskej poisťovne a.s. SDK verí, že v novom parlamente nájde 90 hlasov potrebných na prijatie ústavného zákona. (Wikipedia píše, citujem: „Po vyše mesačných rokovaniach sa utvorila nová vládna koalícia SDK, SDĽ, SMK a SOP, ktorá získala ústavnú väčšinu, keď obsadila v Národnej rade SR 93 poslaneckých kresiel.“) V opačnom prípade bude podľa Vaškoviča potrebné prijať kvalifikovaný zákon. Návrh nestanovuje čas, dokedy nebude možné tieto strategické podniky sprivatizovať. Nie je to naveky, ale len pokiaľ kvalifikovaná, alebo ústavná väčšina parlamentu nenavrhne zmenu, uviedol predstaviteľ SDK. Vaškovič pripustil, že ide o neštandardnú podobu zákona. Už 9 rokov žijeme v neštandardnej dobe, konštatoval. Poukázal pritom na nízku dôveru občanov voči trhovej ekonomike kvôli čomu je podľa neho potrebná v niektorých oblastiach prísnejšia regulácia. Keby sme boli pri moci my, naplníme normálny zákon a dodržíme jeho ducha uviedol Vaškovič. V dnešnej situácii podľa neho už aj ústavný zákon musí byť napísaný prikazovacím spôsobom. Práve kauza Slovenskej poisťovne je prípadom nedodržania ducha zákona zo strany ministerstva financií, dodal Vaškovič. SDK podľa jeho slov v prípade víťazstva vo voľbách do šiestich mesiacov urobí v Slovenskej poisťovni poriadok. Vypísané referendum HZDS o neprivatizovaní niektorých strategických podnikov je podľa Vaškoviča len valenie sa vody bez konkrétneho obsahu. Referendum je postavené tak, že tam nie je vyložený konkrétny zákon, je to len doporučenie pre parlament konštatoval Vaškovič.

Sita Piatok 28.August 1998

„Kopete do otvorených dverí, my sme proti privatizácii strategických podnikov.“

Mikuláš Dzurinda počas predvolebnej kampane v roku 1998.

Zbierka zákonov č. 192/1995 192 Z Á K O N NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 7. septembra 1995 o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností

Referendá týkajúce sa otázky neprivatizovať majetok nás všetkých:

25. a 26. septembra 1998 – Petíciou o neprivatizovaní odvetví energetiky a plynu v lete v roku 1998 krátko pred parlamentnými voľbami HZDS lámalo rekordy. V pomerne krátkom čase zhromaždilo 620 tisíc podpisov. Zastupujúci prezident Vladimír Mečiar potom na dni, keď sa konali voľby, vyhlásil aj referendum, no hlasovalo v ňom iba 44,06 percenta občanov a bolo neplatné.

24. augusta 1999 – Prezident Rudolf Schuster sa rozhodol, že nevypíše referendum o používaní jazykov národnostných menšín v úradnom styku a neprivatizácii strategických podnikov požadované petíciou, ktorú organizovalo HZDS a SNS, lebo by bolo v rozpore s Ústavou SR. Prezident vychádzal zo šiestich posudkov, z ktorých päť vyhlásenie referenda neodporúčalo. Jeden z posudkov vypracoval vysoký komisár OBSE Max van der Stoel. Petíciu za vypísanie referenda podpísalo 381 529 občanov.

31. januára 2002 – Referendum o tom, či sa má privatizovať 49-percentný balík Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), neschválili poslanci NR SR. Poslanec Robert Fico (Smer) požadoval, aby sa občania v plebiscite vyjadrili, či súhlasia s rozhodnutím vlády privatizovať 49 percent akcií tejto spoločnosti. Z prítomných 107 za návrh hlasovalo 40 poslancov (30 za HZDS, 5 nezávislí, 5 za PSNS), proti bolo 54, nehlasoval jeden a zdržalo sa 12 poslancov. Fico okrem toho navrhol, aby sa občania vyjadrili aj k tomu, či súhlasia, aby o privatizácii SPP, Západoslovenských energetických závodov, Stredoslovenských a Východoslovenských energetických závodov, Slovenskej pošty, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Železníc SR, Slovenských elektrární a štátnych podnikov Lesy Bratislava, Trenčín, Košice, Prešov a Stredoslovenských a Severoslovenských lesov rozhodovala na návrh vlády Národná rada SR aspoň trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Pred pár dňami som na mojom blogu napísal článok aj o tom kto ovládol Slovenskú informačnú službu (SIS) po voľbách v roku 1998. Ale šlabikár vedia zostaviť parádny!

V starom šlabikári

nájdeš svoj svet

poklady sa v ňom skrývajú

V starom šlabikári

je pár vzácnych viet

čo múdrosť a vieru nám dá

do ďalších čias

(Tublatanka Šlabikár IX)

sis

Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2001 (marec 2002)

V procese privatizácie sa Slovenská informačná služba zamerala na odhaľovanie privatizačných podvodov realizovaných pomocou úmyselného podhodnotenia majetku určeného na privatizáciu a zmanipulovaného výberu víťazného privatizačného návrhu. V tejto oblasti sa zamerala najmä na možnú korupciu predstaviteľov privatizačných komisií a privatizačných poradcov, na ovplyvňovanie štátnych úradníkov v procese privatizácie, na sledovanie objektivity výberu víťazov tendrov a aktivity lobistických skupín.

Slovenská informačná služba odhalila niekoľko prípadov v oblasti tunelovania podnikov vo vlastníctve štátu, FNM a miest, keď ich manažéri zneužívali svoje postavenie na vlastné obohatenie, na úkor podniku, ktorý riadili. Často boli na tunelovanie využívané nastrčené osoby alebo nimi založené spoločnosti. Do nich boli prelievané zisky zo štátneho podniku, a to prostredníctvom preň nevýhodných obchodných transakcií, nevymáhania pohľadávok alebo tvorbou nedobytných pohľadávok. Medzi najčastejšie spôsoby tunelovania štátnej spoločnosti prostredníctvom súkromnej firmy patrili uzatváranie nevýhodných zmlúv za úplatok, úhrada faktúr za predražené alebo nerealizované dodávky, príliš lacný predaj výrobkov a služieb štátnej firmy súkromným spoločnostiam a dodávky tovaru nesolventným firmám. Vyskytli sa tiež prípady, keď súkromné spoločnosti manažérov štátnej organizácie lacno skupovali od veriteľov zdanlivo nedobytné pohľadávky voči štátnej organizácii, aby potom zo svojej pozície presadili preplatenie pohľadávok v nominálnej hodnote.

SIS sa v roku 2001 zaoberala tiež problematikou korupcie a klientelizmu pracovníkov štátnych orgánov a inštitúcií, verejnoprávnych inštitúcií a orgánov miestnej samosprávny, finančných inštitúcií, záujmových, profesijných združení a spolkov. Pozornosť sa zameriavala predovšetkým na sledovanie podvodov pri vydávaní a poskytovaní dotácií, licencií, povolení a príspevkov zo štátneho rozpočtu a zo štátnych fondov. SIS odhalila korupciu a klientelizmus na niektorých ministerstvách a štátnych fondoch, v radoch správcov konkurznej podstaty, na colniciach, na okresných a krajských úradoch, na daňových úradoch a v stavebných sporiteľniach. Na súdoch sa korupcia uplatnila najmä pri výbere a kontrole činnosti správcov konkurznej podstaty, pri urýchľovaní jednotlivých prípadov, ale niekedy aj na ovplyvnenie rozhodovania sudcov. SIS sa podarilo získať aj nepriame dôkazy o korupcii, najmä o neprimeraných majetkových pomeroch podozrivých úradníkov. Nepriamym dôkazom korupcie môžu byť aj majetkové účasti pracovníkov ministerstiev a štátnych fondov a ich blízkych príbuzných v súkromných firmách, ktoré sú príjemcami ich dotácií. Mnohí likvidátori a správcovia konkurznej podstaty za úplatok lacno predávajú majetok likvidovaných spoločností. V niektorých prípadoch s nimi za úplatok spolupracovali zástupcovia majoritných veriteľov – štátnych inštitúcií tak, že súhlasili s predajmi majetku z konkurznej podstaty pod cenu. Z hľadiska daňových úradov sa korupčné konanie prejavovalo najmä u riaditeľov daňových úradov a daňových kontrolórov. V prípade colnej správy SIS upozornila na korupciu nielen radových colníkov, ale aj ich priamych nadriadených.

SIS v minulom roku získala aj informácie o korupcii predstaviteľov niektorých miest v súvislosti s rozhodovaním o majetku miest a obcí, s vydávaním povolení a s výberom dodávateľov pre projekty financované z programu Phare a zo štátneho alebo mestského rozpočtu. SIS tiež poukázala na netransparentné nakladanie s finančnými prostriedkami z fondov EÚ.

Sledovanie ohrození menového systému SR zahŕňalo predovšetkým odhaľovanie falšovania peňazí a cenných papierov, korupcie zamestnancov peňažných ústavov pri poskytovaní bankových úverov a pri obchodoch s cennými papiermi, podozrivých operácií na kapitálovom trhu a ďalších skutočnosti ohrozujúcich stabilitu slovenskej koruny a finančného sektora SR. SIS odstúpila prijímateľom zo zákona informácie, v ktorých upozorňovala na situáciu v Devín banke. Predmetom záujmu bola aj činnosť nebankových spoločností, ktoré ponúkali občanom nereálne vysoké zhodnotenie vkladov. V niektorých prípadoch dochádzalo aj k tunelovaniu nebankových spoločností (uzatváranie nevýhodných zmlúv s obchodnými partnermi, netransparentné obchody a prevody prostriedkov do zahraničia na dcérske spoločnosti), čo viedlo k postupnému znižovaniu likvidity týchto spoločností a vyvrcholilo platobnou neschopnosťou niektorých z nich začiatkom tohto roka. SIS v predstihu niekoľkých mesiacov upozornila na blížiaci sa bankrot nebankových finančných inštitúcií a analyzovala niektoré ich pochybné investície.

V ekonomickej oblasti venovala SIS pozornosť poškodzovaniu záujmov štátu pri privatizácii, daňovým a colným únikom, ako aj korupcii pracovníkov štátnych úradov a manažérov štátom vlastnených spoločností. V súlade so strategickým zameraním sledovala ohrozenia menového systému a riziká možného prerušenia dovozu strategických surovín.

SIS vopred upozornila na nevýhodnosť zmlúv, ktorými bolo na jeseň 2002 odpustených niektorým privatizérom až 40 % nesplatenej privatizačnej ceny výmenou za predčasné splatenie zvyšných 60 %.

SIS upozornila štátne orgány aj na riziká vyplývajúce z priamych predajov akcií niektorých spoločností vo vlastníctve FNM a zo zvoleného spôsobu privatizácie podnikov Slovenskej automobilovej dopravy. Zdôraznila, že jeden podnik SAD sprivatizovala firma ovládaná podsvetím.

V roku 2002 SIS odstúpila príjemcom spolu 18 informácií poukazujúcich na tunelovanie spoločností vo vlastníctve štátu, FNM a miest.

Informovala napríklad o tunelovaní Slovenskej správy ciest pri výstavbe diaľničného tunela na východe Slovenska a pri výbere dodávateľov iných stavieb. Ďalej o tunelovaní železníc prostredníctvom nevýhodných úverov a zmlúv.

SIS poukázala aj na tunelovanie energetického podniku na východe Slovenska, združenia telesnej kultúry a verejnoprávnej Slovenskej televízie.

Služba upozornila aj na snahu korupciou presadiť lacný predaj dcérskej spoločnosti naftárskej firmy. Na pokuse predať dcérsku spoločnosť pod cenu sa pritom podieľal aj audítor, ktorý sa paradoxne nedávno stal poradcom tejto naftárskej firmy.

Správa o činnosti SIS v roku 2002

SIS sa v rámci svojej činnosti zameriavala aj na odhaľovanie korupcie a klientelizmu v štátnej správe a v samospráve. Pozornosť sa sústreďovala na poskytovanie poľnohospodárskych dotácií, na poskytovanie štátnej pomoci, na vydávanie exportných a importných licencií a na verejné obstarávanie.

V roku 2002 SIS odstúpila príjemcom 10 informácií o korupcii. Napríklad o netransparentnom udeľovaní štátnych objednávok rôznym firmám. Boli tiež poskytnuté informácie týkajúce sa korupcie pri obmene komodít štátnych hmotných rezerv v prospech neoprávnene vybraných firiem. SIS informovala aj o korupcii v štátnej správe pri vybavovaní kompenzácií pre ťažko zdravotne postihnutých a za presadenie firiem ako osobitných príjemcov dávok sociálnej pomoci. Boli poskytnuté poznatky o zneužívaní postavenia predstaviteľmi správy katastra na nezákonné prevody pôdy priamo na pracovníkov katastra alebo na nimi „nastrčené“ osoby.

SIS tiež sledovala korupciu sudcov. Bolo zaznamenané narastajúce ovplyvňovanie rozhodovania súdov a prokuratúry štruktúrami organizovaného zločinu. Odhalené prípady korupcie sudcov sú veľmi zriedkavé, ale naznačujú, že jej rozsah je v rámci justičných orgánov mnohonásobne vyšší.

SIS v roku 2002 odstúpila príjemcom 23 informácií týkajúcich sa ohrození menového systému a kapitálového trhu. Policajnému zboru poskytla informácie o tunelovaní banky v konkurze prostredníctvom fiktívnych obchodov s firmou, ktorú riadila kriminálna skupina.

V priebehu roku 2002 SIS upozornila na to, že ani po začatí trestného stíhania majiteľov a konateľov nebankových spoločností nedošlo k zaisteniu majetku týchto spoločností, ktorý bol v dôsledku toho ďalej úspešne tunelovaný.

Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby v roku 2003

Ochrana hospodárskych záujmov SR patrila aj v roku 2003 medzi hlavné priority SIS. Informácie spravodajského charakteru, ktoré SIS získavala a vyhodnocovala indikovali závažné ohrozenia hospodárskych záujmov SR.

SIS upozornila na pokračujúce tunelovanie štátnych spoločností a rozpočtových organizácií ich manažmentom, na nevýhodnú privatizáciu štátneho majetku, či na tunelovanie spoločností v konkurznom konaní. Ďalšie informácie SIS odhaľovali prípady klientelizmu, korupcie, daňových, colných a finančných podvodov. Zaznamenané boli aj pripravované podvodné úpadky spoločností s cieľom poškodiť ich veriteľov, prenikanie zločineckých skupín do podnikateľského prostredia, legalizácia príjmov z nezákonnej činnosti, úniky utajovaných skutočností, poisťovacie podvody veľkého rozsahu, falošné alebo nekryté cenné papiere, falošné peniaze. Výsledky SIS v oblasti ochrany ekonomických záujmov SR mohli byť výraznejšie, ak by služba disponovala prístupom k informáciám z iných inštitúcií – najmä zo Strediska cenných papierov, zo Sociálnej poisťovne a z komerčných bánk.

SIS v priebehu roku 2003 sústavne upozorňovala na tunelovanie spoločností a organizácií vo vlastníctve štátu, FNM a miestnej samosprávy. Realizovanie úhrad faktúr za predražené alebo nerealizované dodávky tovarov alebo služieb, účelové uzatváranie nevýhodných zmlúv za úplatok, podhodnotený predaj výrobkov a služieb štátnej firmy súkromným spoločnostiam a dodávky tovaru nesolventným firmám, patrili k najvyužívanejším formám pri netransparetnom nakladaní s majetkom štátu. Vo väčšine odhalených prípadov na tunelovaní spoločností participoval manažment na základe korupcie, klientelizmu a dosiahnutia osobného prospechu.

SIS informovala, napríklad, o prípadoch tunelovania strategických energetických podnikov v ktorých je majoritným vlastníkom štát, o tunelovaní železníc prostredníctvom nevýhodných zmlúv s dodávateľmi, pričom upozornila aj na problematiku riešenia obchodného sporu v súvislosti s nezákonnými zmluvami, ktoré uzatvorilo bývalé vedenie železníc so súkromnou spoločnosťou.

V roku 2003 SIS naďalej poukazovala na tunelovanie pri výstavbe diaľničného tunela a na výskyt falošných dokumentov súvisiacich s tzv. Duckého zmenkami.

SIS poukázala aj na tunelovanie niektorých podnikov v pôsobnosti Ministerstva obrany SR.

V oblasti privatizácie SIS informovala o netransparentnej a nevýhodnej privatizácii viacerých podnikov SAD realizovanej pod trhovú cenu. Niekoľko podnikov SAD sprivatizovali vzájomne prepojené osoby a v niektorých prípadoch privatizéri získali prostriedky na privatizáciu tunelovaním podnikov pred vlastnou privatizáciou. Dva podniky SAD pravdepodobne sprivatizovali firmy prepojené na podsvetie.

Ďalšiemu priebehu privatizácie bude venovaná pozornosť aj v roku 2004, pretože medzi záujemcami o privatizáciu slovenských strategických podnikov figurujú i subjekty s korupčnou minulosťou. Nedá sa vylúčiť, že aj naďalej sa okrem objektívneho hodnotenia cenových ponúk budú používať subjektívne vyhodnotiteľné privatizačné kritériá.

Medzi najdôležitejšie oblasti záujmu Slovenskej informačnej služby v roku 2003 patrila problematika boja proti korupcii a klientelizmu. SIS sa zameriavala aj na odhaľovanie korupčného správania v rámci orgánov činných v trestnom konaní, na netransparentnosť verejného obstarávania a poskytovania štátnych prostriedkov.

SIS venovala pozornosť aj procesom výberových konaní na dodávateľov budovaných riadiacich informačných systémov v spoločnostiach ovládaných štátom. Niektoré z nich sprevádzala vysoká miera klientelizmu a korupcie. Rozsiahly priestor na flexibilné oceňovanie projektov vo viacerých prípadoch umožňoval neprimerané zvýšenie konečnej ceny.

SIS v roku 2003 poskytla príjemcom zo zákona informácie o korupcii správcov konkurzných podstát a o nezákonnom ovplyvňovaní rozhodovania sudcov, najmä pri riešení obchodných sporov. Príjemcov tiež informovala o ovplyvňovaní priebehu vyšetrovania rôznych trestných činov, často súvisiacich s organizovaným zločinom, ako aj o pokusoch ovplyvniť policajných vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov rozhodujúcich tieto prípady v prospech obvineného.

Zistené boli aj poznatky o korupcii pri poskytovaní poľnohospodárskych dotácií, pri vyplácaní dávok sociálnej pomoci, pri organizovaní rekvalifikačných kurzov a pri udeľovaní cestovných víz na pobyt v SR.

SIS v roku 2003 poskytla príjemcom aj informáciu, ktorá poukazovala na predaj obilia zo štátnych hmotných rezerv vopred určenej firme za nižšiu ako trhovú cenu.

SIS upozornila na prienik zločineckých skupín do podnikateľskej sféry investovaním príjmov z trestnej činnosti. Niektoré firmy majetkovo prepojené na podsvetie sa okrem legálnej podnikateľskej činnosti zaoberajú aj legalizáciou príjmov z nezákonnej činnosti. Iné spoločnosti slúžia na páchanie ďalšej trestnej činnosti, najmä daňových podvodov. Odhalený bol aj pripravovaný podvod, ktorého cieľom bolo ovládnuť súkromnú firmu pomocou sfalšovaných dokumentov potvrdených notárom.

Majiteľmi niektorých firiem založených a podnikajúcich v SR sa stali nielen slovenské zločinecké skupiny, ale aj podsvetie z krajín SNŠ, predovšetkým z Ukrajiny. Jedna zločinecká skupina zo SNŠ skúpila pohľadávky voči slovenským dlžníkom a vymáhala ich nezákonnými metódami.

Takmer 50 informácií SIS upozornilo príjemcov na početné prípady daňových a colných podvodov, ktoré boli v niektorých prípadoch spáchané v spolupráci s podplatenými colníkmi, daňovými úradníkmi alebo s policajtmi.

Najčastejšie boli odhaľované daňové podvody s transferom daňovej povinnosti na insolventné firmy pomocou faktúr za nerealizované dodávky. Početné boli aj daňové podvody spáchané pomocou fiktívnych alebo vysoko nadhodnotených vývozov do zahraničia. Najväčšie skrátenie daní však bolo odhalené pri podvodoch s minerálnymi olejmi, ktoré sú pri výrobe v SR alebo pri dovoze zo zahraničia deklarované ako vykurovacie oleje, a následne po úprave – bez zaplatenia spotrebnej dane – predávané ako motorová nafta. Daňový únik v tomto prípade dosahoval desiatky miliónov korún mesačne. SIS upozornila aj na daňové podvody páchané pomocou nelegálne upraveného softvéru v hracích automatoch.

Najvýznamnejšie colné podvody sa týkali pašovania alebo dovozu nesprávne deklarovaných minerálnych olejov, pašovania tabaku a tabakových výrobkov, textilu, obuvi a drahých kovov do SR.

SIS aktívne spolupracovala s partnerskými službami na monitorovaní narastajúcich aktivít niektorých netransparentných medzinárodných finančných skupín.

V oblasti ohrozenia finančného systému SR informačná služba poskytla príjemcom informácie najmä o tunelovaní majetku nebankových spoločností v konkurze. SIS upozornila na blížiaci sa bankrot jednej z posledných väčších nebankových spoločností a na snahu mariť vyšetrovanie tunelovania banky v konkurze zastrašovaním a ohrozením svedkov. Ďalej SIS upozorňovala na úverové a poisťovacie podvody, na podvodné získavanie peňazí od občanov a od spoločností s prísľubom budúceho poskytnutia úverov a o výskyte falzifikátov zahraničných bankoviek a cenných papierov.

Správa o činnosti SIS v roku 2004 (neutajovaná verzia)

Tunelovanie

Veľký dôraz vo svojej činnosti kládla SIS na odhaľovanie prípadov tunelovania spoločností a organizácií vo vlastníctve štátu, FNM a miestnej alebo regionálnej samosprávy. Najčastejšími spôsobmi nelegálneho presúvania ziskov a majetku do súkromných firiem boli úhrady faktúr za predražené, prípadne nerealizované, dodávky tovarov a prác, ako aj predaj majetku štátnych subjektov za úmyselne podhodnotené ceny. Predražené dodávky prác a tovarov boli realizované na základe zmanipulovaných výberových konaní, na čom sa za úplatky často podieľal aj manažment niektorých štátnych subjektov. Niektorí z dodávateľov predražených prác a tovarov boli prepojení na organizovaný zločin.

V roku 2004 SIS príjemcov upozornila na zmanipulované výberové konania a predražené dodávky pri rekonštrukcii železničných tratí a výstavbe diaľnic, a v niektorých štátnych energetických spoločnostiach. SIS upozornila aj na poškodzovanie hospodárskych záujmov štátu v jednotlivých spoločnostiach SAD a na podhodnotený predaj majetku správcami konkurzných podstát. V oblasti zdravotníctva boli zistené prípady tunelovania nemocníc a zdravotných poisťovní. Bol monitorovaný aj pokus o nezákonnú reštitúciu rozsiahlych lesných pozemkov.

SIS poukázala aj na podvodný transfer majetku zo súkromných firiem pred vyhlásením bankrotu, ktorým boli poškodení ich veritelia.

Privatizácia

V oblasti privatizácie SIS odstúpila príjemcom viaceré informácie, v ktorých upozornila na nedôveryhodnosť privatizérov, ktorí mali korupčnú minulosť a v predchádzajúcom období sa podieľali na trestnej činnosti a na riziká korupcie pri privatizácii jedného podniku SAD.

SIS takisto informovala o podozrivých privatizáciách mestského majetku.

Korupcia a klientelizmus

V oblasti boja proti korupcii a klientelizmu sa aktivity SIS zameriavali najmä na odhaľovanie korupčného konania pri verejnom obstarávaní, prideľovaní štátnych prostriedkov a pri rozhodovaní štátnych a samosprávnych orgánov.

SIS najčastejšie informovala o korupcii členov manažmentu spoločností s majetkovou účasťou štátu, ktorí sa za úplatok podieľali na manipulácii výberových konaní a často neoprávnene zvyšovali konečnú cenu zadávaných objednávok. Úplatky požadovali aj za prednostnú úhradu faktúr jednotlivým dodávateľom. Zistený bol aj podvod pri čerpaní financií z fondu EÚ.

Za závažné boli považované poznatky zistené o korupčných aktivitách príslušníkov Policajného zboru v rôznych oblastiach, napríklad pri krádežiach a evidovaní motorových vozidiel a pri ovplyvňovaní vyšetrovania trestných činov. Taktiež bola zistená korupcia sudcov, ktorí za úplatok mali rozhodnúť v prospech obvineného. Dozorujúci sudca v niektorých prípadoch spolupracoval so správcom konkurznej podstaty pri podhodnotenom rozpredaji majetku firiem v konkurze vopred určeným kupujúcim.

SIS zaslala príjemcom zo zákona informácie o korupcii pracovníkov Poľnohospodárskej platobnej agentúry a regionálnych odborov Ministerstva poľnohospodárstva pri poskytovaní poľnohospodárskych dotácií, ktoré boli použité v rozpore so zmluvne dohodnutým účelom. Aj pracovníci ďalších štátnych úradov za úplatok prideľovali štátne dotácie, ovplyvňovali výsledky kontrol a znižovali alebo odpúšťali kontrolovaným subjektom uložené pokuty.

Korupciu v týchto oblastiach by podstatne znížilo stanovenie jasných pravidiel pre poskytovanie dotácií, povolení, licencií, ktoré by mali byť nárokovateľné, ak žiadateľ splnil jednoznačne definované kritériá.

Korupcia bola zaznamenaná aj pri vydávaní vstupných víz SR cudzincom.

S postupnou decentralizáciou štátnej správy a prevodom kompetencií a financií na miestnu a regionálnu samosprávu sa na túto úroveň presúva aj korupčné prostredie. Najčastejšími spôsobmi tunelovania samospráv sú predražené nákupy tovarov a služieb za úplatok, a lacné rozpredávanie a prenájom majetku firmám a osobám prepojeným na poslancov a funkcionárov samosprávy.

Daňové a colné podvody

SIS upozornila externých príjemcov na daňové a colné podvody, pri ktorých pomáhali aj podplatení colníci a pracovníci daňových úradov.

Spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty boli krátené pašovaním, fiktívnym vývozom alebo neevidovanou výrobou minerálnych olejov, alkoholu a tabakových výrobkov. Nelegálny alkohol bol často označovaný falošnými kolkami a etiketami.

Skutočnosť, že podsvetie ovládlo niekoľko firiem obchodujúcich s naftou a zároveň aj sprivatizovalo niektoré podniky SAD, ktoré patria medzi jej najväčších spotrebiteľov, vytvárala podmienky na rozsiahle krátenie spotrebnej dane z minerálnych palív.

Daň z príjmu si niektoré firmy znižovali prostredníctvom faktúr za fiktívne práce, ktorými svoj zisk formálne presúvali na firmy tzv. bielych koňov, ktoré daň z príjmu nikdy nezaplatili.

Niektorí pracovníci daňových úradov brali úplatky za to, že tolerovali krátenie daní. SIS odhalila aj prípad daňového výpaľníctva, keď daňový úradník neoprávnene vyrubil daňový nedoplatok a potom cez sprostredkovateľa ponúkol, že ho za úplatok zahladí.

SIS upozornila aj na prípad legalizácie ziskov, ktoré pravdepodobne pochádzali z tunelovania istej štátnej banky pred rokom 1998.

Ohrozenie finančného systému SR

V oblasti ohrozenia finančného systému SR informačná služba poskytla príjemcom informácie o pokračujúcom tunelovaní majetku dcérskych spoločností zbankrotovaných nebankových subjektov, banky v konkurze a banky čiastočne vlastnenej štátom. SIS vopred upozornila na blížiaci sa bankrot jednej z posledných aktívnych nebankových spoločností a na jej tunelovanie. Tak isto informovala orgány činné v trestnom konaní, že organizátori skrachovanej pyramídovej hry sa snažia rozbehnúť na Slovensku novú nelegálnu pyramídovú hru.

Ďalej SIS upozorňovala na viaceré úverové, leasingové a poisťovacie podvody a na podvodné získavanie peňazí od občanov a od spoločností s prísľubom zabezpečenia úveru alebo bytovej výstavby. SIS zistila a informovala orgány činné v trestnom konaní o snahách podsvetia distribuovať na Slovensku falzifikáty zahraničných bankoviek a cenných papierov.

Rok čo rok to isté a je to tu znova. Žiaľ, viac sa zo šlabikára vydolovať už nepodarilo.

sis_all

Na druhej strane, je to málo? Alebo je toho veľa? Možno už teraz toho máte dosť a ja sa vám nečudujem.

Politici napomáhajú nelegálnej imigrácii, porušujú zvláštnu smernicu EU!

19.06.2015

32002L0090 Úradný vestník L 328 , 05/12/2002 S. 0017 – 0018 Smernica Rady z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku (2002/90/ES)

2. pilier a problém demografie

23.05.2015

Hovorím Vám, slovenskí analytici, politici a niektoré médiá mi nahnali strach po tom ako prišla Sociálna poisťovňa s novým letákom o 2. pilieri. Začínam sa báť môjho dôchodkového veku viac ako príchodu mimozemšťanov :D. Niet divu. Ako na Slovensku, tak aj vo svete sa zastaví technologický pokrok a na môj dôchodok nebude mať kto drieť. O 30 rokov nás bude menej a bude [...]

Nikdy som si nemyslel, že napíšem tento článok

15.06.2013

Viete či neviete, veríte, alebo nie, ale poznáme sa už niekoľko piatkov, tak ste si zrejme všimli, že ja byrokratov a hlavne časť z nich titulujúcich sa honorom politici príliš nemusím. Toto mám spoločné s takmer všetkými snáď len na jednu výnimku. Niektorí z vás nemusia modrých, niektorí oranžových, niektorí červených, iní bordových, či zelených. Ja [...]

Grasalkovičov Prezidentský palác

Pellegrini sa v druhom kole volieb môže spoľahnúť na Harabina, hlas by mu dalo vyše 60 percent jeho voličov

29.02.2024 22:50

Agentúra zisťovala, koho by voliči neúspešných kandidátov volili v druhom kole prezidentských volieb.

Vladimir Putin

Kremľu sa míňajú rezervy, Putin oznámil zvýšenie daní pre občanov a firmy

29.02.2024 20:00

Putin neuviedol, aká bude po novom výška dane pre lepšie zarábajúcich občanov.

fico, susko

Lipšicova prokuratúra končí. Podľa odborníkov to nie je definitívne, Fico hovorí o splnení misie

29.02.2024 18:40, aktualizované: 20:25

Nečakaná zhoda. Vládna koalícia považuje rozhodnutie ÚS za úspech, rovnako aj prezidentka a opozícia.

Polícia

Exfunkcionár SIS Ľubomír Arpáš dostal za podplácanie päťročný trest vo väzení

29.02.2024 18:16

Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor sa voči rozsudku odvolal.

krija

For all we ought to have thought... Za všetko na čo myslieť sme mali... and have not thought, a nemysleli, all we ought to have said... všetko, čo sme mali povedať... and have not said, a nepovedali, all we ought to have done... všetko, čo sme mali urobiť... and have not done... a neurobili...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 1060292x
Priemerná čítanosť článkov: 4932x

Autor blogu

Odkazy