Založ si blog

Politici napomáhajú nelegálnej imigrácii, porušujú zvláštnu smernicu EU!

32002L0090


Úradný vestník L 328 , 05/12/2002 S. 0017 – 0018

 

Smernica Rady

z 28. novembra 2002,

ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku

(2002/90/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 61 písm. a) a článok 63 ods. 3 písm. b),

so zreteľom na podnet Francúzskej republiky [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) jedným z cieľov Európskej únie je postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a práva, čo okrem iného znamená, že sa musí bojovať proti nelegálnej imigrácii;

(2) je potrebné prijať opatrenia na boj proti napomáhaniu nelegálnej imigrácie v súvislosti so samotným neoprávneným prekračovaním hranice v prísnom slova zmysle, ako aj s cieľom odhaľovania sietí, ktoré vykorisťujú ľudí;

(3) pre tento cieľ je rozhodujúce aproximovať existujúce právne ustanovenia, najmä, na jednej strane, presnú definíciu uvedeného porušenia a prípadov výnimiek, čo je predmetom tejto smernice, a na strane druhej, minimálne pravidlá pre tresty, zodpovednosť právnických osôb a súdnu právomoc, čo je predmetom Rámcového rozhodnutia Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestného systému na zabránenie napomáhaniu neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska [3];

(4) účelom tejto smernice je ustanoviť definíciu napomáhania nelegálnej imigrácie a zvýšiť efektívnosť vykonávania rámcového rozhodnutia 2002/946/SVV, aby sa zabránilo tomuto trestnému činu;

(5) táto smernica dopĺňa ostatné nástroje, ktoré boli prijaté s cieľom boja proti nelegálnej imigrácii, nelegálnemu zamestnávaniu, obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu detí;

(6) pokiaľ ide o Island a Nórsko, táto smernica predstavuje zmenu ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov k implementácii, uplatňovaniu a zmene schengenského acquis [4], čo spadá do oblasti uvedenej v článku 1(E) rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých opatreniach na uplatňovanie tejto dohody [5];

(7) Spojené kráľovstvo a Írsko sa zúčastňujú na prijatí a uplatňovaní tejto smernice v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv;

(8) podľa článkov 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí a uplatňovaní tejto smernice a nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu. Keďže táto smernica vychádza zo schengenského acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa v súlade s článkom 5 zmieneného protokolu rozhodne v lehote do šiestich mesiacov od prijatia tejto smernice Radou, či ju bude zavádzať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Všeobecné porušenie právnych predpisov

1. Každý členský štát prijme primerané postihy voči:

a) každej osobe, ktorá úmyselne napomáha osobe, ktorá nie je štátnym občanom členského štátu, aby vstúpila alebo prešla cez územie členského štátu porušujúc právne predpisy dotknutého členského štátu týkajúce sa vstupu alebo tranzitu cudzincov;

b) každej osobe, ktorá kvôli finančnému zisku úmyselne napomáha osobe, ktorá nie je štátnym občanom členského štátu, aby bývala na území členského štátu pri porušení právnych predpisov dotknutého členského štátu týkajúcich sa vstupu alebo tranzitu cudzincov.

2. Každý členský štát sa môže rozhodnúť, že neuvalí postihy za správanie definované v odseku 1 písm. a) a uplatní svoje vnútroštátne právne predpisy a právnu prax na prípady, v ktorých cieľom takéhoto správania je poskytnutie humanitárnej pomoci dotknutým osobám.

Článok 2

Podnecovanie, spoluúčasť a pokus

Každý členský štát prijme opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby bolo možné použiť postihy uvedené v článku 1 aj na osobu, ktorá:

a) je podnecovateľom,

b) spolupáchateľom, alebo

c) sa pokúša

o porušenie právneho predpisu uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) alebo b).

Článok 3

Postihy

Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby porušenia právnych predpisov uvedené v článkoch 1 a 2 podliehali účinným, primeraným a odrádzajúcim postihom.

Článok 4

Vykonávanie

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 5. decembra 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, spolu s tabuľkou ukazujúcou, ako ustanovenia tejto smernice zodpovedajú prijatým vnútroštátnym ustanoveniam. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 5

Zrušenie

Článok 27 ods. 1 Schengenského dohovoru z r. 1990 sa ruší od 5. decembra 2004. Ak členský štát vykonáva túto smernicu v súlade s článkom 4 ods. 1 pred týmto dátumom, zmienené ustanovenie prestane platiť pre tento členský štát od dátumu vykonávania.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 7

Určenie

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

Bruseli 28. novembra 2002.

Za Radu

predseda

B. Haarder

[1] Ú. v. ES C 253, 4.9.2000, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 276, 1.10.2001, s. 244.

[3] Pozri stranu 1 tohto Úradného vestníka.

[4] Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

[5] Ú. v. L ES 176, 10.7.1999, s. 31.

————————————————–

 

Zdroj

2. pilier a problém demografie

23.05.2015

Hovorím Vám, slovenskí analytici, politici a niektoré médiá mi nahnali strach po tom ako prišla Sociálna poisťovňa s novým letákom o 2. pilieri. Začínam sa báť môjho dôchodkového veku viac »

Nikdy som si nemyslel, že napíšem tento článok

15.06.2013

Viete či neviete, veríte, alebo nie, ale poznáme sa už niekoľko piatkov, tak ste si zrejme všimli, že ja byrokratov a hlavne časť z nich titulujúcich sa honorom politici príliš nemusím. Toto viac »

Pán Fico, žiadam Vás o urýchlenú nápravu

18.02.2013

Pred približne rokom a pol sa niekoľko poslancov rozhodlo, že otvorene hovoriť o zločinoch spáchaných v minulosti už viac nebude možné. Samozrejme týka sa to iba vybraných zločinov, holokaustu viac »

rakúsko, hranice, utečenci, migranti, migračná kríza,

Rakúsko chce kvôli pašerákom utečencov hraničné kontroly so Slovenskom

18.01.2017 22:13

Posilnenie ochrany hraníc so Slovenskom je jedným z opatrení, ktoré chcú rakúski ministri Doskozil a Sobotka predstaviť v najbližších dňoch.

Obama, Barack Obama, rozlúčkový prejav,

Trump má právo na svoju víziu, povedal Obama na poslednej tlačovke

18.01.2017 21:45, aktualizované: 22:45

Odchádzajúci prezident Barack Obama sa na svojej poslednej tlačovej konferencii v úrade zdržal príkreho hodnotenia názorov svojho nástupcu Donalda Trumpa.

Anders Behring Breivik

Odvolací proces s Breivikom sa skončil

18.01.2017 20:28

Odvolací proces s nórskym masovým vrahom Andersom Behringom Breivikom v kauze údajného porušovania jeho práv vo väzení sa v stredu skončil.

euro, eurozóna, peniaze, graf

Nobelista Stiglitz varuje Európu pred americkým scenárom

18.01.2017 19:29

Americký nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Joseph Stiglitz kritizoval plány Britov na opustenie EÚ a varoval Európu pred vývojom ako v USA.

krija

For all we ought to have thought... Za všetko na čo myslieť sme mali... and have not thought, a nemysleli, all we ought to have said... všetko, čo sme mali povedať... and have not said, a nepovedali, all we ought to have done... všetko, čo sme mali urobiť... and have not done... a neurobili...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 591406x
Priemerná čítanosť článkov: 2751x

Autor blogu

Odkazy