Keď je Ústava protiústavná, keď Ústavu píšu Gorily!

12. februára 2012, krija, Politika na Slovensku

Rozmýšľal som už dlhšiu dobu nad touto témou, nad tým ako schizofrenicky je napísaná naša, počkaj Kristián, počkaj. Je to naozaj naša Ústava? Nie, nie je. Spísali ju predchodcovia dnešných Goríl, tiež Gorily. Tieto Gorily, ale za celú dobu, bezmála 20 rokov neurobili žiadne výraznejšie zmeny v prospech našich práv a slobôd. Nie je napísaná pre nás, občanov Slovenskej republiky, je napísaná pre Gorily.


Nemusíte byť právnikom, aby ste pochopili o čom tu teraz bude reč, stačí si len otvoriť myseľ a vlastnú hlavu, ale nie veľmi, aby Vám z nej mozog nevypadol.

Začneme tým ako sa Gorily zaviazali, že budú dodržiavať medzinárodné zmluvy. Takou je aj Všeobecná deklarácia ľudských práv, kde sa v odkazovanom dokumente píše:

„Slovenská republika sa hlási k zásadám tejto deklarácie.“

V Ústave z pera Goríl sa tiež píše a to rovno v článku jedna:

„(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“

Niekoľko článkov zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv je tiež súčasťou Ústavy od Goríl v prospech Goríl. Najdôležitejší článok pre nás pre občanov Slovenskej republiky je článok číslo 12:

„(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

 

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

 

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.“

 

Ktoré články gorilej Ústavy sú v rozpore s týmto článkom?

 

Čl. 29:

„(4) Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu.“

My nemáme možnosť oddeliť sa od štátu.
Ako je možné, že ak sú politické strany, hnutia… oddelené od štátu a tie aj napriek oddeleniu riadia náš štát?
Ako je možné, že ak sú oddelené od štátu sú financované z peňazí, ktoré štát od nás vyberie na daniach?

 

Čl.74

 

„(2) Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.“

 

a

 

Čl.103

 

„(1) Za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.“

Ja navrhujem vek v oboch prípadoch stanoviť na 99 rokov v doprovode rodičov.

O článkoch pojednávajúcich o referende (čl. 93 – 100) sa asi ani nemá cenu zmieňovať. Náš hlas odovzdaný v referende má menšiu váhu ako hlas odovzdaný pri voľbe Goríl do Národnej rady SR. Je to hlavne kvôli:

 

Čl.98

 

„(1) Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.“

 

Čl.136

 

„(1) Sudcovia ústavného súdu majú imunitu rovnako ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.“

 

Buď majú imunitu všetci, alebo nikto!

Potom sú tu ešte články, kde si Gorily obmedzujú svoje práva, prípadne práva ľudí, ktorých zamestnáva štát.

 

Čl.54

 

„Zákon môže sudcom a prokurátorom obmedziť právo na podnikanie a inú hospodársku činnosť a právo uvedené v čl. 29 ods. 2, zamestnancom štátnej správy a územnej samosprávy vo funkciách, ktoré určí aj právo uvedené v čl. 37 ods. 4, príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov aj práva uvedené v čl. 27 a 28, pokiaľ súvisia s výkonom služby. Osobám v povolaniach, ktoré sú bezprostredne nevyhnutné na ochranu života a zdravia, môže zákon obmedziť právo na štrajk.“

 

a

 

Čl.109

 

„(2) Výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu, s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.“

Ale, však aj tak Gorily, zväčša samci, napíšu prípadne prepíšu nakradnutý majetok na samice, alebo iných členov „rodiny“ a potom je z toho ešte väčšia hmla.

V konečnom dôsledku okresaním našich práv a slobôd, vytvorením nadradenej triedy im ide iba o jedno: O naše peniaze!